REGULAMIN SERWISU UZYJ.TO

Obowiązujący od 20.08.2023 r.

§ 1

Definicje

 1. Operator - UT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001028213, numer NIP: 5273049700, REGON: 524874578, telefon: +48 531032523 adres poczty elektronicznej: kontakt@uzyj.to

 2. Serwis - internetowy serwis z Ogłoszeniami pod nazwą użyj.to, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania i przeglądania Ogłoszeń, udostępniony pod adresem https://uzyj.to/.

 3. Ogłoszenie - sporządzona i opublikowana przez Użytkownika Serwisu treść z zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

 4. Towar – rzecz  z zakresu szeroko rozumianej branży budowlanej będąca przedmiotem Ogłoszenia zgodnie z Regulaminem.

 5. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sądową, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto. 

 6. Internauta - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i nie założyła Konta. 

 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Konto - część Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności 
   w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin.

 9. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniuart. 4 definicje pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 10. Internetowa platforma handlowa – usługa korzystająca z oprogramowania, w tym ze strony internetowej, z części strony internetowej lub aplikacji, obsługiwanego przez przedsiębiorcę lub 
   w jego imieniu, w ramach której umożliwia się:

  1. konsumentom zawieranie z innymi przedsiębiorcami umów na odległość lub

  2. osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami zawieranie umów na odległość 
    z innymi osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami.

 11. Dostawca internetowej platformy handlowej – przedsiębiorca, który obsługuje oraz dostarcza internetową platformę handlową lub umożliwia korzystanie z tej platformy.

 12. Plasowanie wyników wyszukiwania – przyznawanie określonej widoczności Towarom lub uwagi nadawanej wynikom wyszukiwania przez przedsiębiorców udostępniających funkcję wyszukiwania internetowego w formie, w jakiej zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane niezależnie od wykorzystanych środków technologicznych.

§ 2

Korzystanie z Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się z Internetem 
   i wyposażonego w przeglądarkę internetową. 

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania, usuwania i modyfikowania przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.

 4. Operator może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu, 
   o czym poinformuje Użytkowników w Serwisie, jeżeli zmiany te będą wpływać na prawa i obowiązki Użytkowników.

 5. Operator udostępnienia Użytkownikom system zarządzania Ogłoszeniami w Serwisie.

 6. Użytkownik sporządzą treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym 
   i odpowiada w całości za opublikowaną treść (w tym zdjęcia i wideo). Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, w tym dóbr osobistych innych osób czy też ich praw autorskich, za co w pełni odpowiada.

 7. Przed umieszczeniem w Ogłoszeniu zdjęcia, Użytkownik winien upewnić się, czy użycie zdjęcia nie narusza praw autorskich innych osób. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu zdjęć opatrzonych znakiem towarowym, znakiem wodnym lub innym dodatkowym oznaczeniem do których wykorzystania Użytkownik nie jest uprawniony.

 8. W celu zabezpieczenia zdjęcia Towaru umieszczonego przez Użytkownika w Serwisie przed nieuprawnionym wykorzystaniem go przez podmioty trzecie, Operator ma prawo umieścić na tymże zdjęciu znak wodny zawierający nazwę Serwisu.

 9. Przy każdym Ogłoszeniu w Serwisie znajduje się komunikator, który umożliwia Użytkownikowi, jak i Internaucie przesłanie wiadomości do Użytkownika, który opublikował Ogłoszenie.

 10. Użytkownicy mają możliwość uzyskania numeru telefonu kontaktowego do Użytkownika publikującego Ogłoszenie, o ile został wpisany podczas procesu dodawania Ogłoszenia.

 11. Użytkownik, jak i Internauta mają możliwość skorzystania z wyszukiwarki Ogłoszeń w Serwisie.

 12. Pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji 
   z udostępnionych w Serwisie zawartości bez zgody Operatora, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, naruszając przy tym interesy Operatora oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa jest zabronione. 

 13. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Operatora w Serwisie.

§ 3

Konto i zawarcie umowy

 1. Konto można utworzyć: 

 1. wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulamin, politykę prywatności i aktywując Konto otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail; 

 2. za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook; 

 3. za pośrednictwem swojego konta w serwisie Google. 

 1. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów. 

 2. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem 
   a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 

 3. Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego Konta tego samego rodzaju 
   w Serwisie. 

 4. Użytkownik korzystając z Konta ma możliwość m.in.: 

 1. publikowania Ogłoszeń;

 2. odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy w Ogłoszeniu;

 3. dodawania do obserwowanych Ogłoszeń;

 4. edycji danych Konta;

 5. zarządzania danymi oraz narzędziami autoryzacyjnymi podanymi w Koncie;

 6. usunięcia Ogłoszenia;

 7. usunięcia Konta;

 8. tymczasowego zawieszenia Konta;

 9. edycji Ogłoszenia;

 10. tworzenia szablonu Ogłoszenia;

 1. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta wybierając opcję „Zapomniałem hasła” 
   w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem adres e-mail, Użytkownik powinien wpisać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta. Link do zmiany hasła jest aktywny 24 godziny od wygenerowania. Po wygaśnięciu linku niezbędne jest powtórzenie procesu resetu hasła.

 2. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym wypowiedzieć umowę z Operatorem korzystając z opcji „Skasuj konto”. Po wyborze tej opcji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia usunięcia konta, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem, na adres: kontakt@uzyj.to . Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi. 

 3. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w § 3. ust. 3 umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik I do Regulaminu. Jeżeli Ogłoszenie Użytkownika zostało już opublikowane, nie jest możliwe odstąpienie od Umowy w części dotyczącej tego Ogłoszenia, z uwagi na to, iż doszło już do wykonania usługi przez Operatora. Odstąpienie od Umowy, złożone przez Użytkownika po opublikowaniu Ogłoszenia, oznacza usunięcie Konta 
   i wówczas ponowne opublikowanie Ogłoszenia przez Użytkownika wymaga ponownego założenia Konta.

 4. Użytkownik chcąc usunąć Konto może skorzystać z jednego ze sposobów: 

 1. Usunięcie Konta po zalogowaniu - Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta i wybrać zakładkę Ustawienia Konta, a następnie kliknąć w opcję „Skasuj konto”. Ostatnim etapem jest kliknięcie w link potwierdzający usunięcie Konta, wysłany na adres e-mail powiązany z Kontem; 

 2. Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 7; 

 3. Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w § 3 ust. 8. 

 1. Konto zostaje usunięte natychmiast po kliknięciu przez Użytkownika w link wskazany w § 3 ust. 9 lit. a). Operator ma 14 dni na usunięcie Konta po otrzymaniu oświadczeń wskazanych w § 3 ust. 7 lub 8. Usunięcie Konta wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, m.in. opublikowanych przez Użytkownika Ogłoszeń.

§ 4

Publikowanie i edycja Ogłoszeń

 1. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga: 

 1. założenia Konta;

 2. uzupełnienia danych;

 3. umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe oraz dodanie zdjęć).

 1. Okres emisji Ogłoszenia w Serwisie nie jest ograniczony czasowo.

 2. Ogłoszenie należy zamieścić we właściwej dla Towaru kategorii w Serwisie. 

 3. Ogłoszenie powinno dotyczyć oferowanego Towaru, opisywać go jednoznacznie i kompletnie, nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do właściwości charakteryzujących Towar. Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej jedno zdjęcie, które będzie zdjęciem głównym. Ogłoszenie powinno przede wszystkim być uzupełnione o pola oznaczone jako obowiązkowe.

 4. Ogłoszenie może być wystawione w języku polskim: polskim, angielskim, ukraińskim lub niemieckim.

 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia.

 6. Operator przewiduje możliwość weryfikowania wybranych przez siebie Ogłoszeń. Operator zastrzega prawo do Zawieszenia Ogłoszenia, jeżeli jest ono niezgodne z postanowieniami Regulaminu. Zasady zawieszania Ogłoszeń zostały określone w § 7 Regulaminu. 

 7. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik ma możliwość edytowania jego treści.

 8. Ogłoszenie po zakończeniu okresu emisji lub, gdy Użytkownik zakończy je przed końcem okresu emisji, zostaje oznaczone w Koncie jako zakończone i nie będzie dłużej widoczne dla innych Użytkowników i Internautów korzystających z Serwisu. Użytkownik ma możliwość ponownego opublikowania zakończonego Ogłoszenia.

 9. Poza wskazanymi do tego polami, Użytkownik nie może umieszczać w treści Ogłoszenia (w formie tekstowej oraz graficznej) jakichkolwiek informacji kontaktowych i informacji odsyłających do innych serwisów. 

 10. Treść Ogłoszenia powinna zawierać informacje związane wyłącznie z Towarem.

 11. Opis plasowania wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń stanowi Załącznik VII do Regulaminu.

 12. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie na stronach internetowych należących do Operatora, a także 
   w serwisach partnerskich, z którymi współpracuje Operator, w zakresie:

 1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;

 2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

 3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;

 4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik sam sporządza Ogłoszenie, a Operator nie ingeruje w jego formę i treść, 
   z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu. 

 2. Zabrania się publikowania Ogłoszeń, których przedmiotem są Towary naruszające obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu. 

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Użytkownika Towary. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść udostępnionej informacji, jakość i oryginalność Towaru, a także za jego stan i dostępność. 

 4. Wszelkie roszczenia dotyczące Towarów zamieszczonych w Serwisie należy kierować do Użytkowników, którzy umieścili ogłoszenie zawierające ten Towar. Operator nie jest stroną lub organem rozstrzygającym spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a kupującym. Zaleca się zawarcie umowy sprzedaży w formie pisemnej bezpośrednio z Użytkownikiem. 

 5. Operator nie jest odpowiedzialny za: 

 1. działanie siły wyższej;

 2. awarię urządzeń i systemów informatycznych na które nie ma wpływu;

 3. treść korespondencji prowadzonej przez Użytkowników; 

 4. rzeczywisty stan oferowanych przez Użytkowników Towarów;

 5. brak zainteresowania Towarem.

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działań lub zaniechań Użytkownika lub Internauty, w szczególności za korzystanie przez nich z Usługi w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz za szkody powstałe wskutek podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika 
   z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Zawieszenie Ogłoszenia i Konta

 1. W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Operator ma prawo do zawieszenia Ogłoszenia lub zawieszenia Konta. 

 2. Ogłoszenie może zostać zawieszone jeżeli zawiera: 

 1. odwołania do innych serwisów; 

 2. wulgaryzmy lub treści propagujące nienawiść; 

 3. treści pornograficzne;

 4. treści naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne; 

 5. treści godzące w dobre imię lub interesy Operatora lub Serwisu;

 6. treści niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

 7. treści, które mogą zostać uznane za próbę oszustwa lub wyłudzenia;

 8. nieprawdziwe dane kontaktowe, teleadresowe;

 9. zdjęcia nieoddające rzeczywistego stanu Towarów;

 10. treści o charakterze reklamowym, dotyczące usług finansowych, ubezpieczeniowych itp..

 1. Konto może zostać zawieszone jeżeli naruszenie wskazane w katalogu § 6 ust. 2 występuje 
   w Koncie Użytkownika, poza treścią Ogłoszenia (np. w danych firmy). 

 2. Użytkownik zostaje powiadomiony o zawieszeniu Konta lub Ogłoszenia wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem. Powiadomienie również jest dostępne w wiadomościach systemowych Użytkownika. 

 3. Zawieszenie Ogłoszenia powoduje, że Ogłoszenie nie jest widoczne w Serwisie, 
   a Użytkownik jest obowiązany do naprawienia naruszenia związanego z Ogłoszeniem. 

 4. Zawieszenie Konta powoduje, że wszystkie Ogłoszenia zawieszonego Użytkownika są niewidoczne, a w Koncie wyłączono następujące funkcjonalności: 

 1. moduł wiadomości; 

 2. dodawanie nowych Ogłoszeń.

 1. Użytkownik korzystając z zawieszonego Konta jest uprawniony do: 

 1. edycji treści Ogłoszeń; 

 2. usuwania Ogłoszeń.

 1. Użytkownik może w ramach społecznej kontroli publikowanych treści zgłosić Ogłoszenie, które jego zdaniem narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. 

 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6 ust. 8 powinno nastąpić przez kliknięcie w Ogłoszeniu przycisku „Zgłoś naruszenie” i wybranie z listy lub wpisanie powodu naruszenia.

§ 7

Polityka Prywatności

Serwis realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku II do Regulaminu. 

§ 8

Polityka prywatności plików ,,cookies”

Serwis realizuje Politykę Prywatności plików ,,cookies” na zasadach określonych w Załączniku IV do Regulaminu.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

 3. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Operatora usługi Użytkownik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia. 

 4. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uzyj.to lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora.

 5. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie 
    z formularza stanowiącego Załącznik IV Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej 
   w treści łącznie przynajmniej: 

 1. imię i nazwisko Użytkownika;

 2. adres e-mail Użytkownika powiązany z Kontem;

 3. adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji;

 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji;

 5. sprecyzowane żądanie. 

 1. Operator wzywa Użytkownika do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych 
   w § 9 ust. 5 Regulaminu. 

 2. Operator rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację 
   w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. 

 3. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Operatora, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. W związku z tym Operator informuje, że:

 1. przykładowymi możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
   i dochodzenia roszczeń przez konsumenta może być: 

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 

  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

 1. szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl);

 2. Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR), która dostępna jest pod adresem://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2023

 2. Operator informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu dostarczyć Regulamin drogą elektroniczną, na adres poczty 
   e-mail wskazany w Koncie, bez dodatkowych opłat.

 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia informacji w Serwisie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika 
   z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia 
   o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu. 

 4. Regulamin jest stale dostępny w Serwisie w formie, która umożliwia odtworzenie, pozyskanie 
   i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez skopiowanie i zapisane go na dysku twardym urządzenia końcowego.

 5. Operator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: 

  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu;

  2. zmiany funkcjonalności Serwisu, z tym zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności;

  3. zmiany warunków technicznych świadczenia przez Operatora usług, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Użytkownik w celu skorzystania z usług świadczonych przez Operatora;

  4. zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora.

 1. Weryfikacja Użytkownika będącego przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odbywa się poprzez zweryfikowanie danych wskazanych przez Klienta za pośrednictwem Centralnej Ewidencji 
   i Informacji o Działalności Gospodarczej, wg klasyfikacji PKD.

 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.

 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem/Internautom a Operatorem jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne. 

 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Użytkowników będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Użytkownicy, którzy są Konsumentami mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl. 

 6. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu, a także pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty e-mail kontakt@uzyj.to . 

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Lista załączników:

I. Formularz odstąpienia od umowy 

II. Polityka prywatności 

III. Polityka prywatności plików „cookies” 

IV. Formularz reklamacyjny

V. Plasowanie wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń


 


  

 

ZAŁĄCZNIK II REGULAMINU UZYJ.TO


 

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego UZYJ.TO

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu UZYJ.TO

 

INFORMACJE OGÓLNE: 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://uzyj.to jest UT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-001 Warszawa, al. Jana Pawła II 43A/37B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001028213, numer NIP: 5273049700, REGON: 524874578, telefon: +48 531032528 adres poczty elektronicznej: kontakt@uzyj.to , dalej zwanym „OPERATOREM”. 

 2. Definicje: 

 3. Administrator - oznacza firmę UT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika;

 4. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą OPERATOR prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://uzyj.to

 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu; 

 6. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu UZYJ.TO 
   i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 1. Kontakt w ramach ochrony danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:admin.it@uzyj.to

 2. OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego UZYJ.TO oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

 3. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://uzyj.to. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami. 

 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781,t.j.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 5. Korzystanie z Serwisu UZYJ.TO możliwe jest po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu UZYJ.TO.

CEL PRZETWARZANIA: 

 1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez UZYJ.TO w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://uzyj.to oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników/Internautów do wykonywania czynności, m.in. takich jak zakładanie Konta, publikowanie lub przeglądanie Ogłoszeń, a także wykonywanie innych działań. 

 2. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom zarejestrowania się w Serwisie, kontaktu z Serwisem oraz zapewnianie obsługi Konta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych. 

 3. OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników w ramach publikowania Ogłoszeń, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta.

 4. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach: 

 1. przeprowadzania badań i analiz Serwisu UZYJ.TO między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań 
   i potrzeb odwiedzających; 

 2. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego UZYJ.TO oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom; 

 3. obsługi reklamacji;

 4. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.

 1. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na otrzymywanie Newslettera lub na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników,  w celu przedstawienia swojej aktualnej oferty handlowej. 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 

 1. OPERATOR przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników za pośrednictwem Serwisu: 

 2. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail, hasło do konta. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: imię nazwisko, adres zamieszkania, hasło do konta Użytkownika, numer telefonu, dane firmowe takie jak NIP (dla firm), nazwa firmy, siedziba firmy, adres IP, lokalizację, płeć, profil działalności zawodowej, user-agent, nick oraz zdjęcia umieszczone przez Użytkownika w Serwisie UZYJ.TO;

 3. Obsługa Użytkownika: OPERATOR w ramach Serwisu UZYJ.TO może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi OPERATORA. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. OPERATOR będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników;

 4. Formularz kontaktowy: OPERATOR w ramach Serwisu UZYJ.TO może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z UZYJ.TO za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu UZYJ.TO. Dane te są niezbędne do umożliwienia OPERATOROWI kontaktu z Użytkownikami, ale także umożliwienia Użytkownikom kontaktu z innymi Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu UZYJ.TO. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu UZYJ.TO.  Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują OPERATOROWI przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, OPERATOR jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. OPERATOR może także analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta);

 5. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo gdy stanowi to uzasadniony interes OPERATORA lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), OPERATOR jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do Serwisu UZYJ.TO), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez OPERATORA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies);

 6. Uzupełnianie pozyskanych danych: OPERATOR jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika;

 7. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od OPERATORA, OPERATOR zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty OPERATORA do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie 
   i odesłanie do OPERATORA jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie;

 1. Informacje zamieszczane przez Użytkowników w Ogłoszeniach, nie pochodzą od OPERATORA 
   i nie są przez OPERATORA inicjowane. Z tego powodu OPERATOR nie jest odpowiedzialny za informacje udostępniane w ramach Ogłoszeń, Opinii oraz Forum. 

 2. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Serwisu UZYJ.TO za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi OPERATOR nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, OPERATOR pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania. 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania: 

 1. rejestracja w Serwisie UZYJ.TO – przez okres, w którym Użytkownik jest zarejestrowany/zapisany –do czasu wypisania się z Serwisu. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;

 2. udzielanie odpowiedzi na pytania –w przypadku zarejestrowanych Użytkowników Serwisu – do czasu wypisania się z Serwisu. Dla Użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji-przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi; 

 3. pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu UZYJ.TO (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA –do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 1. OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik zamówił. Dane osobowe Użytkowników OPERATORA może przekazać następującym zaufanym partnerom: 

 2. firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego oraz narzędzi programistycznych;

 1. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. 

 2. OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

  1. OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności; 

  2. OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami u OPERATORA, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu UZYJ.TO

 1. W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach UZYJ.TO.

 2. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie UZYJ.TO robotom internetowym, OPERATOR może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika. 

 3. OPERATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez OPERATORA. 

 4. OPERATOR nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim. 

 5. Klikając w linki zamieszczone na platformie UZYJ.TO Użytkownik może zostać przekierowany do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż OPERATOR i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą OPERATORA, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, 
   w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie 
   z RODO. 

 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników OPERATORA kieruje się następującymi regułami: 

  1. Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; 

  2. Regułą transparentności: Użytkownik ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się 
    z jego danymi osobowymi; 

  3. Regułą prawidłowości: OPERATOR czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Serwisie były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez OPERATORA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z OPERATOREM; 

  4. Regułą integralności i poufności: OPERATOR stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą; 

  5. Regułą rozliczalności: OPERATOR dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych. 

RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD 

 1. OPERATOR zbiera od Użytkowników następujące zgody: 

  1. zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych, ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://uzyj.to lub podczas Rejestracji do Konta Użytkownika; 

  2. inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych. 

 1. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika 
   z Serwisu UZYJ.TO.

 2. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres admin.it@uzyj.to lub listownie na adres: UT PROJEKT Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 43A/37B, 
   01-001 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. 

 3. OPERATOR informuje, że podejmie starania aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE 

Użytkownik może realizować w stosunku do OPERATORA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO: 

 1. Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka OPERATOR poinformuje Użytkownika o: 

 1. celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych; 

 2. okresie przetwarzania jego danych osobowych; 

 3. możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;

 4. przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik może wystąpić 
   z prośbą, aby OPERATOR wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika. Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza OPERATOR. W każdej chwili Użytkownik może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się napisać do OPERATORA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, OPERATOR prześle Użytkownikowi kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.

 2. Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji, że przetwarzane przez OPERATORA dane są nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo poprosić o ich poprawienie, a OPERATOR będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych.

 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez OPERATORA do reguły adekwatności, Użytkownik uzna, że OPERATOR przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby OPERATOR ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika OPERATOR ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. OPERATOR przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika do rejestracji konta Użytkownika, a Użytkownik będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania).

 4. Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika do żądania, aby OPERATOR usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie 
   z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku OPERATOR usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik ma prawo zażądać od OPERATORA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że OPERATOR jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika, poinformuje Użytkownika o tym.

 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik może poprosić OPERATORA aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika w ciągu miesiąca otrzyma on od OPERATORA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa Użytkownik może także wskazać podmiot, któremu OPERATOR ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik chce pobrać swoje dane z Serwisu, może to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z OPERATOREM na adres e-mail: admin.it@uzyj.to

 6. Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Użytkownik powinien powiadomić Operatora o tym fakcie na adres e-mail: admin.it@uzyj.tooraz wylogować się ze wszystkich urządzeń 
   i usunąć z nich pliki cookies. 

 7. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Serwisie UZYJ.TO umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie 
   i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. 

 8. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies. 

 9. Jeżeli Użytkownik uzna, że OPERATOR w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania jego danych osobowych ma wówczas prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności. 

 10. Realizacja praw Użytkownika jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik nie będzie musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika. 

 11. OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania 
   w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownik jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc.  W takim wypadku OPERATOR Użytkownika o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

 2. Wszystkie informacje, które otrzymywane na temat Użytkowników, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników. 

 3. OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem. 

 4. OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka 
   i regularne testy. 

 5. Usługi świadczone przez OPERATORA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia 
   i OPERATOR świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli OPERATOR stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.

ZMIANA POSTANOWIEŃ 

 1. Polityka Prywatności może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana. 

 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://uzyj.to, 
   a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości 
   e-mail lub za pośrednictwem Serwisu. 

 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta. 

 

ZAŁĄCZNIK III REGULAMINU UZYJ.TO

Polityka Prywatności plików cookies

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego UZYJ.TO

Serwis UZYJ.TO nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową https://uzyj.to prowadzoną przez UT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „OPERATOREM”.

 2. Definicje: 

 1. Administrator - oznacza firmę UT PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-001 Warszawa, al. Jana Pawła II 43A/37B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001028213, numer NIP: 5273049700, REGON: 524874578, telefon: +48531032528 adres poczty elektronicznej: kontakt@uzyj.to , która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika;

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane 
   i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu; 

 3. Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu; 

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu; 

 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://uzyj.to; 

 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik/Internauta uzyskuje dostęp do Serwisu; 

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu UZYJ.TO 
   i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 2. Wobec Użytkownika korzystającego ze strony internetowej https://uzyj.to, Serwis stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane 
   z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES 

 1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. 
   W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 

 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików cookies

 3. Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika 
   i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację 
   i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie; 

 4. Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika 
   i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 

 1. Dodatkowo, w Serwisie wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania. 

 2. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu. Strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać pliki cookies. OPERATOR nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik zapoznał się z ich politykami cookies.

CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES 

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies Administratora w następujących celach: 

1.1. Konfiguracji Serwisu: 

 1. dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze strony internetowej Serwisu; 

 2. rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

 3. zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik; 

 4. zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści; 

 5. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. 

2.2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w tym Serwisie: 

 1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

 3. optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis. 

3.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej: 

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu. 

4.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika: 

 1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 

5.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności: 

 1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
   i zawartości. 

6.6. Świadczenia usług reklamowych:

 1. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam, usług i produktów firm trzecich.

7.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach: 

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: 

1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 

 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: 

1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 

 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: 

1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]; 

2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland 
 z siedzibą w Irlandii].

 1. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na stronie internetowej https://uzyj.to możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań 
   w Serwisie umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do ich preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób. 

 2. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika: 

 3. Dostawcy usług analitycznych: Administrator współpracuje z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics, Kibana APM oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem: 

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ 

https://www.facebook.com/about/privacy/update 

MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień dotyczące plików cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies 
   w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego. 

 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

 4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu. 

 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji 
   w przeglądarce internetowej, której używa: 

 6. Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek;

 7. GoogleChrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;

 8. Microsoft IE / EDGE - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

 9. Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

ZMIANA POSTANOWIEŃ 

 1. Polityka Prywatności plików cookies może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana. 

 2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://uzyj.to, 
   a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości 
   e-mail lub za pośrednictwem Serwisu. 

 3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta. 

DANE KONTAKTOWE 

Pytania dotyczące zakresu Polityki plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu e-mailowego pod adresem admin.it@uzyj.to

 

ZAŁĄCZNIK IV REGULAMINU UZYJ.TO


 


 

ZAŁĄCZNIK V REGULAMINU UZYJ.TO

 § 1

Plasowanie wyników wyszukiwania na listingu Ogłoszeń


 1. Po wyborze wybranej kategorii ze strony głównej uzyj.to prezentowane są wszystkie aktywne Ogłoszenia w wybranej kategorii na podstawie daty dodania Ogłoszenia. 

 2. Na górze listingu znajduje się Ogłoszenie z najwcześniej dodaną datą dodania w wybranej kategorii. 

 3. W przypadku gdy Użytkownik lub Internauta decyduje się wybrać inne kryteria wyszukiwań, konieczne jest ich wybranie z panelu wyszukiwarki umieszczonego nad listingiem wyszukiwania 
   w danej kategorii. 

 4. W przypadku wyboru innych kryteriów wyszukiwania Ogłoszenia również są plasowane po dacie dodania na początku listingu.

 5. W momencie gdyż wynik wyszukiwania został wyświetlony w oparciu o zadane kryteria Użytkownik lub Internauta może skorzystać z sortowania Ogłoszeń. 

 6. Sortowanie wyników wyszukiwania może odbywać się w oparciu o stan Towaru 
   z podziałem na nowe i używane:

  1. Nowe - na początku listingu wyświetlane są produkty sortowane na podstawie stanu - nowe są prezentowane po dacie dodania od najświeższych Ogłoszeń nowo dodanych;

  2. Używane - na początku listingu wyświetlane są produkty sortowane na podstawie stanu - używane są prezentowane po dacie dodania od najświeższych Ogłoszeń nowo dodanych.

 1. Sortowanie listingu wyszukiwań w oparciu o parametry najnowsze, popularne, najtańsze, najdroższe:

  1. Najnowsze - na początku listingu wyświetlane są produkty po dacie dodania od nowo dodanych produktów;

  2. Popularne - na początku listingu wyświetlane są produkty, które były najczęściej wyświetlane przez Użytkowników/Internautów w danej kategorii;

  3. Najtańsze - na początku listingu wyświetlane są produkty, które mają najniższą cenę 
    w danej kategorii;

  4. Najdroższe - na początku listingu wyświetlane są produkty, które mają najwyższą cenę 
    w danej kategorii 

 1. W tym przypadku produkty są wyświetlane z danym stanem z uwzględnieniem daty dodania. Na górze listingu są prezentowane produkty nowo dodane zgodnie z datą dodania.