REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

UZYJ.TO

SERWIS OGŁOSZENIOWY


Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://uzyj.to (dalej jako: „Uzyj.to”, „Serwis Internetowy”).


Uzyj.to jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń z zakresu szeroko rozumianej branży budowlanej.


Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.


Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Uzyj.to, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem. Zespół Uzyj.to 1. O NAS

  Właścicielem Uzyj.to są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą UŻYJ.TO SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zawiszy Czarnego 6, 65-387 Zielona Góra; i adres do doręczeń: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa), NIP spółki cywilnej 9292071536, REGON spółki cywilnej 522209836, adres poczty elektronicznej: kontakt@uzyj.to, uzyj.to@gmail.com, tj.:

  MARCIN MAJEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M TRADE MARCIN MAJEWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9512488742, REGON 384086679;

  KAROL ŁĄCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Karol Łącki (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zawiszy Czarnego 6, 65-387 Zielona Góra) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9292068936, REGON 520732309.

 2. DEFINICJE

  1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

   1. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym i prowadzony

    przez Usługodawcę dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.

   2. CZAT – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca korzystającym z niego Usługobiorcom wysłanie zapytania do Usługodawcy oraz uzyskanie pomocy związanej z działaniem strony Serwisu Internetowego.

   3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

   5. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamieszczone przez niego w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

   6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.

    U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

   7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

   8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, UZYJ.TO – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem

    internetowym http://uzyj.to i http://uzyjto.pl

   9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

   10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Uzyj.to.

   11. USŁUGODAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą UŻYJ.TO SPÓŁKA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zawiszy Czarnego 6, 65-387 Zielona Góra; i adres do doręczeń: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa), NIP spółki cywilnej 9292071536, REGON spółki cywilnej 522209836, adres poczty elektronicznej: kontakt@uzyj.to, uzyj.to@gmail.com, tj.:

    MARCIN MAJEWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M TRADE MARCIN MAJEWSKI (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9512488742, REGON 384086679;

    KAROL ŁĄCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa Karol Łącki (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zawiszy Czarnego 6, 65-387 Zielona Góra) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9292068936, REGON 520732309.

   12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   13. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z UZYJ.TO

  1. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy dotyczącej korzystania z usług lub produktów zawartych w Ogłoszeniu.

  2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768;

   (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

  r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane

  dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

  2. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest bezpłatne.

  3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

   1. Czat;

   2. Konto;

   3. Wyszukiwarka;

   4. Ogłoszenia.

  4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu

   Internetowego.

  5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 5. CZAT

  1. Korzystanie z Czatu jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

  2. Korzystanie z Czatu następuje po wywołaniu okienka czatu odpowiednim przyciskiem umiejscowionym w rogu strony Serwisu Internetowego. W celu rozpoczęcia rozmowy, Usługobiorca musi podać swoje imię oraz adres poczty elektronicznej. Następnie Usługobiorca może wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Usługodawcy po kliknięciu pola akcji. Jeżeli na Czacie znajduje się informacja o dostępności konsultanta Usługodawcy, Usługobiorca powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z konsultantem.

  3. Usługa Elektroniczna Czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez Usługodawcę za jej pośrednictwem.

 6. KONTO

  1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie.

  2. Konto nie jest niezbędne do przeglądania Ogłoszeń, jest jednak niezbędne do ich dodawania i edytowania.

  3. Utworzenie i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook lub Google, może również utworzyć Konto w Serwisie Internetowym, logując się za pomocą jednego z tych serwisów.

  4. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uzyj.to, uzyj.to@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa.

  5. Usługodawca może zawiesić Konto Usługobiorcy, jeśli pomimo uprzedniego wezwania ze strony Usługodawcy wraz z podaniem przyczyny, Usługobiorca kontynuuje naruszanie warunków korzystania z Konta i Serwisu Internetowego poprzez: (1) publikowanie, przesyłanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek treści bezprawnych (w tym treści obraźliwych, wulgarnych, fałszywych, niezgodnych ze stanem faktycznym, pomawiających, naruszających dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub innych osób) na stronach Serwisu Internetowego, w tym za pośrednictwem Konta; (2) zaleganie z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy; (3) udzielanie dostępu do Konta osobom trzecim, w tym poprzez najem i użyczenie; (4) stosowanie działań zakłócających, destabilizujących lub utrudniających funkcjonowanie Serwisu Internetowego; (5) naruszanie renomy Usługodawcy i Serwisu Internetowego.

   1. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta przez Usługobiorcę. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca może podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji na ten temat.

   2. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z

  Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje usunięte.

 7. WYSZUKIWARKA

  1. Korzystanie z Wyszukiwarki jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.

  2. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia do odpowiedniej zakładki dostępnej w

   Serwisie Internetowym, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji.

  3. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 8. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

  1. Jedną z Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego –jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu danego Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Dodaj ogłoszenie”. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 48 godzin od kliknięcia pola „Dodaj ogłoszenie”, po przeprowadzeniu weryfikacji przez Usługodawcę. W przypadku stwierdzenia błędów w Ogłoszeniu, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy wskazując na konieczność ich poprawienia. W takim wypadku Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 48 godzin od poprawienia Ogłoszenia.

  2. Samo korzystanie z Ogłoszeń i zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowego sposobu wyróżnienia Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym polegającego na promowaniu danego Ogłoszenia.

   1. Opłata za korzystanie z odpłatnej funkcjonalności Ogłoszeń polegającej na promowaniu Ogłoszenia może być uiszczona w formie jednorazowej. Wysokość opłaty jest wskazana każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnej funkcjonalności Ogłoszeń.

   2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

   3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

    1. płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.

  3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie

   informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

  4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

  5. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.

  6. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 9. KONTAKT Z UZYJ.TO

  Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@uzyj.to, uzyj.to@gmail.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Uzyj.to. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UZYJ.TO

  1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@uzyj.to lub pisemnie na adres: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa.

  2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

  2. Z zastrzeżeniem pkt. 11.1 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Strzygłowska 52Z/1, 04-872 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uzyj.to. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 2 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: w przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  6. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

  3. Rezygnacja Usługobiorcy z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich

   trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

  4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

  5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.

  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

  8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 14. PRAWA AUTORSKIE

  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi

  przepisami prawa.

 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane poprzez Uzyj.to zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

  1. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   Dziękujemy za uważną lekturę!

   W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

   Zapraszamy do współpracy, Zespół Uzyj.to

„Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym serwisie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności serwisu.”
Czytaj więcej